صحن که یکی از بخش های جدا نشدنی بناهای تاریخی و مذهبی است، در اصطلاح لغوی به معنی میان سرای، وسط حیات، فضا و میدان می باشد. در معماری سنتی از این بخش برای جدا کردن فضای داخلی خانه از فضای خارجی ملک یا همان کوچه…