حتما شما هم می دانید که چرا به ایران کشور چهار فصل گفته می شود. در این اقلیم پر از شگفتی، مکان هایی وجود دارد که با مراجعه به آن جا، حتی در گرمترین روزهای سال نیز از سرما یخ می زنید. همین ویژگی باعث…