خانه های تاریخی که در شهرهای مختلف وجود دارند، نشان دهنده قدمت آن شهرها می باشند. یکی از خانه های قدیمی و تاریخی شهر مشهد، خانه توکلی است که قدمت آن به زمان قاجار باز می گردد. خانه توکلی ابتدا متعلق به خانواده کشمشیان بود….