در ضلع جنوبی حرم امام رضا (ع) در شهر مقدس مشهد، مسجدی تاریخی و اصیل به نام مسجد گوهرشاد وجود دارد که در سال 794 هجری شمسی به دستور گوهرشاد، دختر امیر غیاث الدین و همسر شاهرخ تیموری، در دوران استانداری پسرش بایسنقرمیرزا بنا شده…