مصلی خیابان پایین مشهد یکی از قدیمی ترین مصلی هایی است که در این شهر ساخته شده است. این مکان در دوره صفویه و در مکان فعلی بلوار مصلی شهر مشهد، ساخته شده است. این اثر ملی، یکی از مکان ها مذهبی و تاریخی شهر…