رباط ویرانی مشهد یکی از رباط های قدیمی این شهر است که در مسیر نیشابور به توس و دقیقا در 10 کیلومتری جاده مشهد به شاندیز ساخته شده است. تاریخ دقیق ساخت این رباط هنوز مشخص نشده اما بسیاری معتقدند که این مکان، از جمله…