موزه ها محلی برای نمایش آثاری هستند که یا جنبه هنری دارند و یا از نظر تاریخی با ارزشند. در شهر مشهد نیز که یکی از بزرگترین شهرهای ایران محسوب می شود موزه های متعددی وجود دارد که نمایان گر قدمت و فرهنگ غنی اهالی…