روستاها یکی از اولین زیستگاه های بشر بوده و به همین دلیل نیز بازدید از روستای تاریخی می تواند تا حدود زیادی ما را با تاریخ، تمدن و فرهنگ منطقه آشنا کند. یکی از روستاهای بسیار قدیمی استان خراسان رضوی روستای کنگ است که از…