همان طور که می دانید شهر مقدس مشهد، مهمترین شهر مذهبی ایران است و محل دفن سادات زیادی می باشد. گنبد خشتی نیز مقبره یکی از همین سادات به نام سلطان غیاث الدین محمد می باشد که یکی از سادات مشهور موسوی در شهر مشهد…